తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని కొన్ని జిల్లాలకు లాక్‌డౌన్ మినహాయింపు !