ఈ సారి పార్టీకి నన్ను కూడా పిలవండి..తన స్టాఫ్‌కు స్టైలిష్ స్టార్ రిక్వెస్ట్

ఈ స్థాయికి వారే తీసుకువచ్చారు- అనసూయ