హీరో అనుకుంటున్నాడు.. పార్టీ పరువు దిగజారుస్తున్నాడు..!

రేవంత్.. నువ్వేం తీస్‌మార్ ఖాన్‌ కాదు..!