పీక్స్‌కి చేరిన పిచ్చి.. టిక్‌టాక్ కోసం అడవిలోకి వెళ్లి.. దారిమరచి..!