కరోనా ఎఫెక్ట్: భక్తులు లేకుండానే సింహాద్రి అప్పన్న చందనోత్సవం.. చరిత్రలో తొలిసారి..