‘కౌసల్య కృష్ణమూర్తి’ ఆడియో వేడుకకు అతిథిగా మిథాలీ రాజ్