‘సాహో’ సంగీత దర్శకుడిపై దాడి

‘స్మిత’ ఇరవై సంవత్సరాల సంగీత ప్రయాణ వేడుక ఫొటోస్