లక్కీ ఛాన్స్ కొట్టేసిన ‘చిన్ని’.. విజయ్ తర్వాత పల్లవినే!

ఆమె పిచ్చిగా ప్రేమిస్తున్నా.. రానా పట్టించుకోడా..!