12 ఏళ్ల కష్టం..నాన్నను కోల్పోయి..’డియర్ భరత్ కమ్మ’

ఎప్పుడైనా నేను యాక్టింగ్‌కు గుడ్‌బై చెప్పొచ్చు