కమలంలో కలవరం పుట్టిస్తున్న గులాబీ వ్యూహం

సంఘ్ సార్వజనికోత్సవంలో కమలనాథుల సందడి