ప్రతీకారం తీర్చుకున్న సైన్యం.. పాక్ సైనిక పోస్టు ధ్వంసం

పాక్ కవ్వింపు చర్యలు.. నౌషెరా సెక్టర్‌లో కాల్పులు