సూర్యగ్రహణం ఎఫెక్ట్: పిల్లలను మట్టిలో పాతిపెట్టి..!

గ్రహణం ఎఫెక్ట్: గరికను ఆహారపదార్థాలపై ఎందుకు ఉంచుతారంటే?