సైనా వెళ్లిపోవడం బాధ కలిగించింది..ఆమె నా ప్రియ శిష్యురాలు