ప్రధాని మోదీ చేతుల మీదుగా.. తొలి ‘వెండి’ శ్రీరామ ఇటుక