స్పీకర్ ఫార్మాట్‌లోనే రాజీనామాలు సమర్పించారు : కేఆర్ రమేష్ కుమార్