అచ్చుగుద్దినట్టు ‘అమ్మ’లా ఉందే!..కానీ?

కెరీర్ స్టార్టింగ్‌లో ఎన్నో కష్టాలను అనుభవించా: విద్యాబాలన్

హీరోగార్ని పడేసి పకపకా నవ్వింది.. ఎవరా చిన్నది ?