గవర్నర్ నరసింహన్ ఆల్ టైమ్ రికార్డ్… 12 ఏళ్ల పాటు…!