బోస్టన్ రిపోర్టు కాదు బోగస్ రిపోర్టు.. చినబాబు రెచ్చిపోయారుగా!

మీకు ‘ఒక్కో ఊరికి ఒక్కో రాజభవనమా’ జగన్‌ గారూ..!