గాంధీలో 93ఏళ్ల వృద్దురాలి ఉదంతం..స్పందించిన మంత్రి ఈటల

“టీవీ9 ఖబర్దార్” కథనాలకు స్పందించిన ఆరోగ్య మంత్రి ఈటల