ఈ కోడి చాలా స్పెషల్: మెడ కింది నుంచి గుడ్డు పెడుతోంది..!