ఉత్తమ ఉద్యోగి అవార్డు గ్రహీత.. లంచం తీసుకుంటూ.. ఏసీబీ వలలో..