దారుణ ఘటన.. పారిపోయిన ప్రేమ జంటని వెతికి తీసుకొచ్చి..