రికార్డు స్థాయిలో శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం.. ఒక్క నెలలోనే..