బాటిల్ క్యాప్ ఛాలెంజ్: నేనే దేవుణ్ణి.. నాకు ఇదో లెక్కా..!