బర్నింగ్ స్టార్.. బర్నింగ్ బ్లాస్ట్ రికార్డ్స్.. 9 కోట్లు ఫ్యాన్స్ కోసం..!

గురువుగారు రాజమౌళి ట్వీట్ చేశాకే.. తిట్లు ఆగాయి..