కెజిఎఫ్ 2: అరివీర భయంకరుడు ఈ ‘అధీరా’..!

‘కెజిఎఫ్’ అధీరా ఎవరు.?