కావాలంటే.. చంద్రబాబు ఇంటికి కూడా వైసీపీ రంగులు వేస్తాం: జోగి రమేష్