అమేజింగ్.. నదిలో పడిన ఐఫోన్: ఏడాది తర్వాత కూడా.. పనిచేస్తుంది