పోస్టు ఊడక ముందే ప్రమోషన్.. వావ్ ఉత్తమ్ !

ఏడాదిలో కేటీఆర్ సాధించింది అదే..!