మాధవీలతకి.. శ్రీరెడ్డి ‘ఆర్‌ఐపీ’! ఇంకా పోలేదా అంటూ పోస్ట్!