టిక్ టాక్‌ని బ్యాన్ చేయండి..పార్లమెంట్‌లో గల్లా జయదేవ్