మెట్టు దిగని కంగనా..టెన్షన్‌లో ఏక్తా

నిర్మాతలు సారీ చెప్పారు..కంగనా మాత్రం డోంట్ కేర్ అంటుంది!