డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్.. అడ్డంగా దొరికిన 85 మంది

ఒక్క నెలలో రూ.2.25 కోట్ల ఫైన్ వసూలు.. తెలంగాణ రికార్డు!