నితీశ్‌కు బై బై.. కేజ్రీతో సై సై.. వాహ్ ప్రశాంత్ !