ఆస్తులు బారెడు.. అప్పులు మూరెడు.. మరి సూసైడెందుకు..?