ఆర్టికల్ 370 రద్దు ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఖూనీ చేయడమే : డి. రాజా