వ్యాక్సిన్ వచ్చేదాకా అలసత్వం వద్దు.. దేశప్రజలకు మోదీ పిలుపు

పండగలున్నాయని ఆదమరవొద్దు.. కేంద్ర మంత్రి హెచ్చరిక