తెలంగాణ పార్టీలకు కొత్త టెన్షన్.. గడువు రెండ్రోజులే

జోలె పట్టిన చంద్రబాబు