అలాంటి కూతుర్ని జైల్లో పెట్టినా.. ఆమె కాళ్లు విరగ్గొట్టినా.. తప్పులేదు