చోటు ఎవరికి దక్కుతుందో..? జూలై 21న భారత్ జట్టు ఎంపిక!