ఈ ఇద్దరి రీ ఎంట్రీలో ఉన్న కామన్ పాయింట్స్ ఇవే!

ముఖ్యమంత్రుల ముందుకు మెగాస్టార్ ప్రతిపాదన