ప్రతీకారం తీర్చుకున్న సైన్యం.. పాక్ సైనిక పోస్టు ధ్వంసం

మీరే ఒప్పందం ఉల్లంఘించారంటూ.. భారత రాయబారికి పాక్‌ సమన్లు