అక్కడ.. 6 అడుగుల దూరం పాటించకపోతే.. 2 లక్షలు కట్టాల్సిందే..!