మీకు పౌరసత్వం వర్తిస్తుందా.. చట్టం ఏం చెబుతోంది.? ప్రభుత్వ వివరణ