లాయర్ తల పగిలింది.. మేము ప్రాణాలతో.. వస్తామో.. రామో..

‘శకుని మామా’ నీ బిల్డప్‌లు ఆపవా..!: బుద్ధా వెంకన్న