లాయర్ తల పగిలింది.. మేము ప్రాణాలతో.. వస్తామో.. రామో..