కన్న తండ్రే కాలయముడైన వేళ.. భద్రాద్రి జిల్లాలో ఘోరం…!