100 సార్లకి పైగా వాడుకునేలా అరటితొక్క శానిటరీ న్యాప్‌కిన్స్

బనానాస్ ఓవర్ కాస్ట్..యాక్టర్ వైరల్ ఫోస్ట్..జీఎస్టీ ఆఫీసర్స్ ఫైన్‌తో సెట్‌రైట్!