కృష్ణాడెల్టాకు నీటిని విడుదల చేసిన మంత్రి అనిల్ కుమార్