వెకిలి చేష్టలు.. పోలీసులను ఆశ్రయించిన యాంకర్ అనసూయ